Dzielnicowy bliżej nas

Ważne informacje - 5 artykułów

Logo programu "Dzielnicowy bliżej nas"

Inauguracja programu "Dzielnicowy bliżej nas"nastąpiła w czerwcu 2016 r. 

Istotą zmiany funkcjonowania Policji, której ważnym elementem jest program „Dzielnicowy bliżej nas”, jest faktyczne zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Innymi słowy uspołecznienie działań Policji.

W obszarze służby dzielnicowych wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu przywrócenie rangi temu jakże ważnemu stanowisku, które ugruntowane jest już historycznie, jak żadne inne stanowisko w Policji.

Działania te muszą być spójne i konsekwentne, stąd w programie wyodrębniono pięć zasadniczych obszarów zagadnieniowych:

  • obszar kadrowy
  • obszar szkoleniowy
  • obszar narzędzi komunikacji społecznej
  • obszar organizacji służby
  • obszar modernizacyjny

W ramach poszczególnych obszarów systematycznie i dynamicznie realizowane są cele i podzadania cząstkowe.

Działania realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mają charakter przekrojowy, poczynając od dobór policjantów o optymalnych predyspozycjach do pełnienia funkcji dzielnicowego, właściwe ich szkolenie ukierunkowane nie tylko na podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej, ale również podnoszenie tzw. kompetencji miękkich, poprzez zapewnienie dostępu do nowych narzędzi komunikacji społecznej i gruntowną zmianę organizacji służby, na zapewnieniu właściwych warunków lokalowych i narzędzi pracy skończywszy.

W działaniach tych wykorzystywany jest dorobek nauk społecznych i prowadzone są one we współpracy ze światem nauki, jak i innymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. 

Istotnym elementem programu są działania mające na celu propagowanie, zarówno właściwych postaw dzielnicowych i społeczności lokalnych, jak i uzyskanych wspólnie efektów.

Najważniejszy jest jednak cel, którym jest szerokie otwarcie na problemy społeczności lokalnej, uspołecznienie działań Policji oraz zbudowanie zaufania pomiędzy Policją a obywatelami. Zaufania, które jest niezbędne dla aktywizacji społeczności lokalnej w działaniach skutkujących tworzeniem lokalnych koalicji działających na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony